DOBRODĚJ, z. s.

STANOVY

 

§ 1

Základní ustanovení

1. Název spolku: Dobroděj, z. s. (dále jen Dobroděj).

2. Dobroděj je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

3. Sídlem Dobroděje je Zahradní 2471, PSČ 440 01, Louny.

4. Dobroděj je zřízen na dobu neurčitou.

 

§ 2

Cíl Dobroděje

Dobroděj sdružuje hudebníky a jejich přátele z Loun a okolí a jeho hlavním cílem je rozvoj kultury v regionu. Vedlejším cílem je pomáhat potřebným, například pořádáním charitativních vystoupení s vlastní účastí a s účastí hudebních skupin z regionu.

 

§ 3

Členství

1. Členem Dobroděje může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Dobroděje a kterou přijme náčelník Dobroděje.

2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.

3. Členství vzniká dnem přijetím za člena, o kterém rozhoduje náčelník Dobroděje na základě podané písemné přihlášky uchazeče o členství.

4. Členství zaniká:

a)   vystoupením člena z Dobroděje, a to dnem uvedeným v písemném oznámení náčelníkovi Dobroděje,

b)   rozhodnutím valné hromady,

c)   smrtí člena,

d)   zánikem Dobroděje.

5. Zakládajícími členy jsou všichni členové původního Dobroděje, o. s.

6. Dokladem členství je zápis z valné hromady.

 

§ 4

Práva a povinnosti členů

1. Člen Dobroděje má zejména právo:

a)   účastnit se jednání valné hromady,

b)   hlasovat na jednání valné hromady v případě, že je plně způsobilý k právním úkonům,

c)   předkládat návrhy a náměty pro činnost Dobroděje,

d)   obracet se na orgány Dobroděje s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)   volit náčelníka Dobroděje a být do tohoto orgánu volen.

2. Člen Dobroděje má zejména povinnost:

a)   jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů Dobroděje,

b)   aktivně se podílet na plnění cílů Dobroděje,

c)   svědomitě vykonávat funkce v orgánech Dobroděje,

d)   dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Dobroděje,

e)   platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

 

§ 5

Orgány Dobroděje

Orgány Dobroděje jsou:

a)   valná hromada,

b)   náčelník.

 

§ 6

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Dobroděje a tvoří ji všichni členové Dobroděje.

2. Valnou hromadu svolává náčelník Dobroděje nejméně jedenkrát ročně a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Dobroděje.

3. Valná hromada:

a)   projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů Dobroděje,

b)   rozhoduje o změně stanov,

c)   volí z členů Dobroděje náčelníka a odvolává jej,

d)   rozhoduje o vyloučení člena Dobroděje.

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Dobroděje.

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.

6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

7. Valná hromada rozhoduje o zrušení Dobroděje. Rozhodnutí o zrušení Dobroděje  vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů Dobroděje.

  

§ 7

Náčelník

1. Náčelník je vždy členem Dobroděje.

2. Náčelník je statutárním zástupcem Dobroděje, zastupuje jej navenek a činí jeho jménem právní úkony.

3. Náčelníka volí valná hromada Dobroděje a též jej odvolává.

4. Náčelník zejména:

a)   připravuje podklady pro jednání valné hromady Dobroděje,

b)   svolává valnou hromadu,

c)   rozhoduje o přijetí nového člena,

d)   pověřuje člena Dobroděje kontrolou a evidencí hospodaření Dobroděje.

5. Náčelník je ze své činnosti odpovědný valné hromadě Dobroděje.

 

§ 8

Hospodaření

1. Dobroděj je neziskovou právnickou osobou.

2. Příjmy Dobroděje tvoří zejména:

a)       dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b)       účelově zaměřené granty a dotace,

c)       příspěvky z veřejných rozpočtů,

      d)   příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku,

e)   členské příspěvky.

3. Hospodařením Dobroděje je náčelníkem pověřen [§ 7 odst. 4) písm. d)] jeho člen, který je odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví Dobroděje.

4. Valná hromada je oprávněna hospodaření Dobroděje kontrolovat.

 

§ 9

Zánik Dobroděje

1. Dobroděj zaniká:

a)   na základě rozhodnutí valné hromady Dobroděje o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem (§ 6 odst. 7),

b)   rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

 

 

V Lounech dne 15. 2. 2015